Educació pel Desenvolupament

En tant que la missió d'AHEAD és la promoció de l'Educació en Drets Humans (EDH) com a requisit per enfortir el compromís vers la cultura de la pau, la democràcia i la solidaritat, AHEAD entent l'Educació pel Desenvolupament (EpD) com una eina fonamental de transformació social i estretament vinculada a l'EDH. Els nostres objectius deixen palesa aquesta estratègia general de l'EpD en la promoció d’una ciutadania solidària i compromesa:

- Consolidar l'EDH com a marc de referència per sensibilitzar i educar per la ciutadania i la participació, pel desenvolupament, per la pau, per la sostenibilitat, pel treball de gènere i la diversitat afectiva, i en l'aprenentatge intercultural;

- Proveir competències als joves, professionals, organitzacions de la societat civil – especialment a entitat juvenils – i institucions – especialment educatives – amb la voluntat de promoure el treball intersectorial;

- Desenvolupar metodologies innovadores i crear materials pedagògics en EDH en llengua catalana així com traduir, adaptar i difondre materials pedagògics d’altres països a l’àmbit cultural i lingüístic català;

- Impulsar l'intercanvi d'experiències, el treball en xarxa i la definició de polítiques públiques que incorporin l'EDH com a eix transversal; i

- Implementar projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament tant en l'àmbit local com arreu del món en pro de la inclusió social.

D'altra banda, i per concretar l'estratègia de EpD d'AHEAD, aclarim a continuació el marc teòric de referència de l'entitat, que és l'utilitzat pel Consell d'Europa: el concepte a Catalunya d'EpD que entronca estretament amb el “Global Education”, com es reconeix a l'àmbit internacional. “Global Education” és, una temàtica d'educació interrelacionada amb altres “educacions” (com l'educació per la pau, per la ciutadania, per la igualtat de gènere). Aquesta interrelació, indivisibilitat i interdependència entre tots aquests temes,connectats i difícilment tractables a nivell aïllat, és una conseqüència directa del fet que els drets humans,base de totes aquestes “educacions”, són també interdependents i indivisibles. Així doncs, els drets humans són la base per poder tractar tots els altres temes, com l'EpD. Segons la definició del Consell d'Europa, AHEAD enten l'EDH com totes aquelles “activitats educatives, de formació i sensibilització que cerquen, a partir de desenvolupar en els aprenents tant coneixements, comprensió i habilitats, així com actituds i comportaments que els apoderin per contribuir a la construcció i defensa d'una cultura universal de drets humans a la nostra societat, amb la intenció de promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals”.

Tal com expresa l’estudi “Educació en Drets Humans” (2012) de FCONGDH, l'EDH esdevé un contingut directament relacionat amb el dret al desenvolupament, enfocat al gaudi de tots els drets humans i llibertats fonamentals segons l'art. 1 de la Declaració de NNUU.